• Maksimum Kasko Sigortası'nda otomobilinizin hasarından Eskime Payı düşmüyoruz. 10 yaşa kadar olan otomobiliniz için Kıymet Tenzili yapmıyor ve hasarınızı tam olarak ödüyoruz.

 • Sizi yağmurdan, soğuktan, dışarıdaki tehlikelerden koruyan evinizin de korunmaya ihtiyacı olduğunu hiç düşündünüz mü?

 • Sağlığınız ve Bütçeniz Koruma Altında

                                                                                                  

Hasar Dosyası

1-Yangın Sigortalarında

 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
 • İtfaiye raporu,
 • Takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
 • Tapu ve/ veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
 • Karakol zaptı,
 • Giriş çıkış faturaları,
 • Mutabakatna
 • Talepname

2- Mühendislik Sigortalarında

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Olayı anlatan detaylı beyan,
 • Teknik rapor,
 • Fotoğraf,
 • Hırsızlık ise karakol zaptı,
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

İnşaat / Montaj Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Keşif özeti,
 • Hasar keşfi,
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar,
 • Fotoğraf,
 • Olayı anlatan detaylı beyan,
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

3- Nakliyat Sigortalarında

a) Deniz Nakliyatında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Fatura aslı veya fotokopisi,
 • Konşimento aslı veya fotokopisi,
 • Emtia gemiden hasarlı olarak  boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 • Muayene tutanağı,
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv  zaptı vermekten kaçınıyorsa   malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve  Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme   masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
 • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Time - sheet ve çeki listesi,
 • Gümrük kapanış beyannamesi,
 • Supalan  tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa  müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,
 • Yükleme manifestosu,
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ),   Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

b) Kara - Hava - Demiryolu  Nakliyatında:

 • Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento,  ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı,  ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin,   kamyon şoförünün,  demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
 • Muayene tutanağı,
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. ( Bu zabıtta gümrük memurlarının   veya  operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa   mahkeme tesbiti gerekmektedir.
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 • Gümrük kapanış beyannamesi,
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
 • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat  fotokopileri,
 • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı   ve adresi.
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tesbit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine  ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

 

4- Kaza Sigortalarında

A)  Oto Kaza Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Trafik  kazası tesbit tutanağı ( kaza zaptı ),
 • Alkol raporu,
 • Ruhsat fotokopisi ,
 • Ehliyet fotokopisi,

Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası  ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki

 

Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

 Kasko sigortalarında:

 • Beyan,
 • Hasarlı aracın fotoğrafı,
 • Yük irsaliyesi.
 • Çalınma durumlarında;
 • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
 • Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında :

a. Maddi Hasarlarda:

 • aracın detayları,
 • Karşı aracın ruhsat  fotokopisi,
 • Poliçe fotokopisi veya aslı,

b. Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )

Yaralanma durumunda :

 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
 • Tedavi masrafları

Ölüm durumunda :

 • Ölüm muayene otopsi raporu,
 • Aile nüfus kayıt örneği  ( vukuatlı )
 • Veraset ilamı,
 • Ölenin gelir durumu belgesi,

 

B) Ferdi Kaza Sigortalarında :

 • Kaza raporu
 • Ölüm durumunda veraset ilamı,
 • Maluliyet halinde hastane raporu,

C) Hırsızlık Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
 • 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
 • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
 • Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

D) Cam Kırılması Sigortalarında :

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının beyanı,
 • Fotoğraf,
 • Kırılan camın detayları,

E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında :

 • Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
 • İşçinin iş akdi,  S.S.K.  bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
 • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
 • Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış  ise takipsizlik kararı,
 • İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
 • Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını  ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
 • S.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
 • Yaralanmalarda   tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

F) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında :

 • Kaza zaptı,
 • Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.
 • Yukarıda sayılan belgelerin dışında ayrıca her olayın özelliklerine  bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar da istenilebilir.
KONUT SİGORTALARI

İster kiracı ister ev sahibi olalım hepimiz yaşadığımız yer i/evimizi risklere karşı güvence altına almak isteriz. Evinizi birçok riske karşı koruyacak olan dayanak ise Sigorta’dır. Evinizi tüm risklere karşı güvence altına aldığınızda, poliçenizin teminatları kapsamında zararınız karşılanacaktır. Evinizde oluşacak hasarlar sonucunda yatırımlarınızı kaybetmemek için mutlaka konut sigortanızı yaptırmalısınız. 

İŞYERİ SİGORTALARI

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

SORUMLULUK

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda; Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplere karşı sigortalıyı korur.